DoporučujemeZaložit web nebo e-shop
 

Zmizelí sousedé

 

Život Židů v protektorátu

 
Vytvoření protektorátu Čechy a Morava změnilo velmi výrazně život židovského obyvatelstva. V roce 1939 byli Židé vyloučeni ze všech spolků, institucí a státní služby. Nesměli pracovat u soudů, ve školách ani ve zdravotnických zařízeních. Byl jim zakázán vstup na sportovní hřiště, do prostor hostinců a kaváren, na městské plovárny a veřejná koupaliště. V nemocnicích museli být umístěni odděleně. Po 20. hodině večer nesměli vycházet z domu. Bylo jim zakázáno prodávat nemovitý majetek a hospodářské podniky. Se svými penězi na účtech nesměli volně disponovat. Byly jim zabaveny rozhlasové přijímače. Židovské děti měly zakázáno navštěvovat německé obecné, střední i vysoké školy. Byla zavedena daň z vystěhování, která činila 25% veškerého majetku emigranta.
V roce 1940 byli Židé úplně vyloučeni z hospodářského života - byly jim zabaveny podniky, kontrolovány účty, museli nahlásit stav svého majetku. Měli zakázáno navštěvovat divadla, kina, veřejné parky. Nesměli používat veřejnou dopravu, zde jim byly vyhrazeny vagóny. Byla jim zabavena jízdní kola i auta. Nesměli měnit bydliště a opouštět jeho obvod. Židovské děti nesměly navštěvovat školy s českým vyučovacím jazykem. Bylo jim zakázáno chovat holuby, pražští Židé nesměli dostávat poukázky na šaty. Občanské legitimace museli mít označeny písmenem J.
V roce 1941 museli odevzdat řidičské průkazy, nesměli kouřit tabák, měli zakázaný vstup do lesů. Nesměli dostávat poukázky na šaty a od září 1941 museli všichni Židé starší 6 let nosit viditelné označení židovskou hvězdou. Bylo zakázáno hrát hudbu židovských autorů. Židé byli připraveni o možnosti obživy - museli vrátit rybářské lístky, nesměli chovat zvířata, nesměli dostávat příděly cukru, cukrovinek, ovoce, luštěnin, sýrů, marmelád a džemů, masa, cibule. Na konci roku 1941 začali byt odváženi do Terezína.

Co jsme zjistili o životě Židů v archivu

 

 

Ve Státním okresním archivu v Hodoníně jsme měli možnost seznámit se přímo s originální úřední korespondencí a zprávami, které byly adresovány úřadům na Hodonínsku. Některé zde uvádíme.

 

 

Obecní spisy v záležitosti

Seznamy nearijského majetku

 

Okresní úřad v Hodoníně

číslo 231/1 pres.

                                                                                                                                                                Dne 14. dubna 1939

zpět

 

Seznam nearijského majetku zemědělské a lesní půdy a zemědělského průmyslu

 

Všem obecním úřadům:

 

    Zjistěte a sdělte sem obratem, zda jest ve Vaší obci zemědělská a lesní půda a zemědělský průmysl v majetku nearijců ( Židů ) .

Sdělte jména a příjmení majitele, jeho bydliště, o jaký majetek se jedná, zda je to vlastnictví anebo nájem, výměra majetku v hektarech,u průmyslu o jaký průmysl se jedná.

                                                                                                                                                                                       Okresní hejtman:                                                                                                                                                                    Dr. Kadlec v.r.

zpět

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

10. dubna 1940

Účast židů na dražbách

 

Městské radě ve Strážnici

Podle §5 nařízení říšského protektora ze dne 21. července 1939 o židovském majetku je židům zakázáno nabývání, zcizování a zastavování předmětů ze zlata, platiny a stříbra, jakož i drahokamů, perel vůbec a dále jiných drahocenných a uměleckých předmětů pokud cena jednotlivého předmětu nebo sbírky předmětů přesahuje částku 10 000K.

 

Zákaz nabývání uvedených věci vztahuje se ovšem také na nabytí těchto předmětů v dražbě podle hlavy II vládního nařízení čís. 8/1928 Sb/politická exekuce/.

 

Aby bylo zamezeno obcházení tohoto předpisu, ukládá se okresním úřadům, aby učinily tyto opatření:

 

1/ Orgán, který vykonává dražbu věcí výše uvedených, nechť upozorní před započetím dražby účastníky na ustanovení §5 cit. nařízení ze dne 21. června 1939.

 

2/ Dříve než exekuční orgán přiklepne věc, které židé nemohou nabýti, nechť zjistí nahlédnutím do osobních dokladů dražitele, že nabyvatel není židem. Kdo se považuje za žida, je uvedeno v §6 cit. nařízení.

Neměl-li by nabyvatel takového dokladu, nechť podepíše prohlášení předložené mu exekučním orgánem, že není židem ani že nejedná z příkazu žida, a při to nechť prokáže svou totožnost úředním dokladem /legitimací/.

 

Okresní hejtman: Dr. Kadlec v.r.

Okresní úřad v Hodoníně                                                                                                                                 Dne 17.6.1940

zpět

 

Používání plováren Židy

 

Všem městským – obecním radám

 

Bylo zjištěno, že v některých obcích zdejšího správního obvodu navštěvují a používají Židé volně veřejných koupališť proti zákazu zdejšího úřadu vydaného vyhláškou ze dne 29.8.1939.

Poněvadž takové případy jsou naprosto nepřístupné, nařizujeme, aby městské a obecní úřady učinily ihned opatření ke zjednání nápravy v této věci. Veřejné koupaliště /plovárny/ nutno tudíž označit vývěskami: „Juden Eintritt verboten“, Židům vstup zakázán.

Jest nutné, aby obce pomocí svých orgánů dohlédly na dodržení zákazu. Každý zjištěný případ je nutno hlásiti četnické stanici, která zařídí další.

Kde by bylo v obci více Židů, nutno Židy určiti samostatné oddělené koupaliště a ohlásiti zdejšímu úřadu ke schválení.

 

                                                                                                                                                                       Okresní hejtman:

                                                                                                                                                                         Dr. Kadlec v.r.

 

zpět

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Zákaz provádění židovských nákupů prostředníky

 

VYHLÁŠKA:

 

Upozorňujeme, že jest trestné,aby osoby židovského původu dali si obstarávati své nákupy všeho druhu v zakázané době osobami arijského původu.

                                                                                                        Ve Strážnici, dne 9. VIII 1940

                                                                                                                                                          Vyvěšeno: 24. VIII 1940

zpět

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Státní okresní archiv Hodonín

Okresní archiv, Hodonín

 

Předpisy o židovském majetku a další předpisy židů se týkající, JuDr. Stanislav Jurášek (vrchní ministerský komisař ministerstva financí), v Praze 1940, nákladem vlastním

1940

Sig. 1216

Strana 197

 

Vyřazení židů z hospodářství - židovským podnikům v oboru:

a)     maloobchodu s textiliemi

b)     maloobchodu s obuví a kožešinami

se zakazuje vedení hospodářských podniků dnem 30. dubna 1940

zpět

 

 

Státní okresní archiv Hodonín

Okresní archiv, Hodonín

 

Předpisy o židovském majetku a další předpisy židů se týkající – Dodatek II. , JuDr. Stanislav Jurášek (vrchní ministerský komisař ministerstva financí), v Praze 1940, nákladem vlastním

1941

Sig. 1218

Strana 30

 

…Židům a židovským podnikům jest zakázáno s účinkem od 31. března 1941 vedení hospodářských závodů následujícího druhu :

          Obchodu ve velkém i v malém na vlastní nebo cizí účet

 

Podniky zde uvedené musí skončiti svou činnost dnem 31. března 1941, jsou-li ve vlastnictví Žida nebo židovského podniku. Až do 31. března 1941 mohou ve své činnosti pokračovati, což ovšem neznačí, že mají provésti tzv. výprodej.

 

zpět

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Okresní úřad v Hodoníně

Telefon 10

číslo 10488/ 1 /III

 

Dne 4.10. 1941

 

NAŘÍZENÍ

 

zemského prezidenta v Brně ve dne 27.září 1941 č.j. 47970/ pres. zákazu  židovské hudby

 

        Na základě čl.2 a čl.3 odst. 1 zákona ze dne 14.července 1927 číslo 125 Sb.z.a.n. o organizaci politické správy nařizuji z důvodů veřejného pořádku toto:

 

                                                                                                       Paragraf 1.

 

        Veřejné předvádění a mechanické reprodukování hudebních děl, při jejichž uskutečnění byli spolučinni židé jako skladatelé, zpracovatelé hudebních skladeb nebo jako výkonní umělci, jest zakázáno. Mechanickým reprodukováním se rozumí předvádění rozhlasem, televizí, zvukovými filmovými přístroji, gramofonovými deskami, hudebními přístroji jako jako orchestriónem atd.

        Také rozšiřování takových  hudebních děl placeným nebo bezplatným dodáváním notového materiálu, lhostejno jakého způsobu úpravy, a gramofonových desek jakož i používání těchto hudebních děl, a gramofonových desek k účelům vyučovacím je zakázáno.

  Zákazy vyslovené v odst. 1 a 2 vztahují  se též na hudební díla nežidovských skladatelů, jestliže bylo použito textů židovských autorů. Vyňata jsou jen ona díla, která byla pro svou hudební hodnotu zařazena do všeobecně uznané hudební literatury.

 

                                                                                                       Paragraf 2.

 

  Přestupky tohoto nařízení trestají okresní /vládní/ policejní úřady podle čl. 3 odst. org. zákona tresty na penězích od 10 K do 5.000 K nebo na svobodě od 12 hodin do 14 dnů.

 

 

                                                                                                     Paragraf 3.

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

zpět

 

Vyhláška

 

1)     Židům je přístup do árijských hostinců, restaurací, kaváren apod. zakázán. Tyto na zákaz vhodným způsobem upozornily. Totéž se týká zábavních lokálů, pokud pro ně neplatí zvláštní ustanovení této vyhlášky a veřejných čítáren.

2)     Návštěva divadel, koncertů, kinopředstavení a jejích podobných podniků je Židům zakázáno.

3)     Ve veřejných ústavech jako chorobincích, chudobincích apod. buďtež Židé ubytováni naprosto odděleně od árijců a to tak, aby i na cestě do těchto ústavů a zpět bylo co nejvíce zabráněno styku árijců s Židy. Vyhledávání soukromých ústavů tohoto druhu pak je Židům naprosto zakázáno, pakli ústav na tuto okolnost dobrým způsobem upozorní. Jinak musí být učiněna táž opatření jako u obdobných veřejných ústavů.

4)     Židům je zakázán vstup do všech sadů a parků, výjimku tvoří v městě Hodoníně park v Měšťanské ulici.

5)     Židům je zakázána návštěva a používání všech lázní a koupališť. Výjimku povoluje obec tak, aby nedocházelo ke společnému koupání a používání společných zařízení součastně s návštěvníky nežidovského a židovského původu. V městě Hodoníně vyhrazuje se pro Židy jako koupaliště pod širým nebem výhradně jen místo u Moravy zvané „Na písku“.

6)     Židé smí svoje domy, byty, obchodní místnosti, podniky, vozidla apod. zdobiti zlatou hvězdou. Nesmí nositi odznaky, které by mohly vzbuditi dojem, že jde o příslušníky jiné národnosti než židovské.

7)     Všechny židovské obchody, podniky a provozovny, taky ty, které nepodléhají živnostenskému řádu, obzvláště advokátní kanceláře, lékařské ordinace apod. musí být zřetelně označeny slovy: „Jüdescher Betrieb – nebo Jüdisch untermunf – židovský podnik apod.

 

a)     Tento nápis, provedený černými písmy velikosti 12 cm na žlutém podkladu upevní se

        aa) ve výši 25 cm nad zvonkem u vchodu do dotyčné provozovny

                             

  b)   v geometrickém středu každé výkladní skříně

        bb) na obchodním papíru písmy nejmíň tak velikými jako jsou největší 

       písmena u záhlaví dopisu, v dané odlišnosti od ostatního textu.

 

 

8)     Návštěva árijských holíren a kadeřnických salonů součastně s árijskými hosty jest Židům zakázán.

 

Pro posouzení, zda nějakou osobu nutno považovati za Žida nebo obchod, závod nebo podnik židovský, jsou směrodatná ustanovení $36 až 8 nařízení říšského Protektora v Čechách a na Moravě z 21. června 1939 o židovském majetku.

 

Porušení těchto nařízení bude trestáno okresním úřadem a státním policejním úřadem v Mor. Nové Vsi, podle čl. 3. zákona ze dne 17. července čís. 125 Sb. zák. o nár.  příslušnými pokutami od 10 Kč do 5000 Kč nebo tresty na svobodě od 12 h. do 14 dnů.

 

zpět

 

 

 

Okresní úřad v Hodoníně

 

číslo: 1520/1/III                                                                                                                                                                                                            Dne 19.II 1942

 

věc:  Dozor nad pracujícími Židy

 

Panu vládnímu komisaři v Hodoníně.

Pánům starostům ve Strážnici a v Podivíně

Pánům  okresnímu veliteli četnictva v Hodoníně.

 

          Bylo zpozorováno, že příslušníci protektorátní policie nevěnují žádnou pozornost nedbalému způsobu, jímž židé nasazení při veřejných pracích vykonávají své práce, ba dokonce se s nimi baví a trpí, aby také ostatní obyvatelstvo se s židy bavilo a jim svoje sympatie projevovalo.

 

          Ministerstvo vnitra poukazuje na to, že takové chování orgánů protektorátní policie jest zcela nepřípustné. Tyto orgány musí naopak toho dbáti, aby židé konali svoji práci pořádně a aby nenastal ani styk s ostatním obyvatelstvem. Proti těm, kdož jednají proti tomuto nařízení, jest zakročiti se vší přísností.

 

          O tom jest vyrozuměti všechny orgány protektorátní policie a četnictva, jakož i obecní policie s poučením, že každé nedbání tohoto nařízení může býti potrestáno.

                                                                                                                                                                                                                       Okresní hejtman v.r.

                                                                                                                                                                                                                                 Dr. Bodeček v.r.

 

Městský úřad ve Strážnici, dne 25. II 1942

číslo 1707/42

 

zpět

   

 

 

 

 

 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek